Muốn học hay muốn địt là tuỳ em. Anh ta không nên cảm thấy đau đớn – anh ta phải tàn nhẫn và tàn nhẫn. Có lẽ anh ta vẫn chưa bắt được chính mình? An Thiếu Đình thật sự? An Thiệu Đình thật sự là ai? Anh chợt trở nên bối rối. Nếu anh ta là An Thiệu Đình thật khi mộng du thì bây giờ anh ta là ai? Có lẽ, như Mạnh Nô đã nói, thế giới mộng du của anh là thế giới thực. Có lẽ bây giờ anh ấy chỉ đang mơ một giấc mơ ở thế giới thực đó – một giấc mơ rất dài. Phải! Bây giờ anh ấy đang ở trong giấc mơ này – chỉ trong giấc mơ này anh ấy mới có thể cảm thấy đau đớn. Lúc này anh đang đi bộ trên phố, mộng du trong thế giới thực của mình.